Shkrime të bashkpuntorëve

ZHVLEFTËSIMI I TRINISË

PARATHËNIA Këtë parathënie autori e veçoi për sqarimin e disa çështjeve me rëndësi, e të cilat kanë të bëjnë me cilësitë dhe njësinë e All-llahut xh.sh. Teurati thotë se Zoti është Një, i Pafillim, i Përhershëm, i Gjithëfuqishëm, vepron çka të dojë, askush nuk është i ngjashëm me Te në esencën e Tij si dhe në cilësitë e Tij, adhurimi ... Shfaq »

VERSIONET E SHUMËFISHTA TË BIBLËS

Të bëhet një analizë e bindjes së një krishteri rreth Librit të tij të Shenjtë, për neve nuk është gjë e lehtë. NDARJA E GRURIT NGA KASHTA Para se të hedhim një sy mbi versionet e Librave të Zotit, të bëjmë një sqarim se si trajtohet ky problem në fenë tonë. Kur themi, se ne i besojmë TEVRATIT, ZEBURIT, UNGJILLIT ... Shfaq »

Universi i Kuranit

Nexhat Ibrahimi Kur’ani është kozmos që flet, kozmosi është Kur’an që hesht! (Ibn Arebiu) Përsiatje hyrëse Kur’ani e ka vendin qendror në islam. Ai është ligjërim i amshueshëm dhe Fjalë e amshueshme, i cili iu shpall Pejgamberit Muhammed a.s., e të cilin për këtë detyrë e zgjodhi vetë Allahu i madhërishëm. Kur’ani është shpallja e fundit e Zotit për njerëzinë, ... Shfaq »

Ungjilli i Jezusit apo Ungjilli i Palit

Shkruar nga: Robert Sewell Përktheu dhe redaktoi: Halil Ibrahimi Mesazhi i Palit i ndryshëm nga ai i Jezusit Kur e lexoj Dhjatën e Re kristiane e shoh se mesazhi që ka mësuar Pali është i ndryshëm nga ajo që ka mësuar Jezusi. Pali predikoi një ungjill dhe mënyre jetese e cila i kundërvihet asaj të mësuar dhe drejtuar nga Jezusi. ... Shfaq »

Ungjilli i Gjonit apo thashethëma e Gjonit !

Halil Ibrahimi Ungjilli sipas Gjonit konsiderohet të jetë i njohur për përmbajtjen e doktrinës së mishërimit të Zotit në Jezusin e cila paraqitet që në fillim të Ungjillit: “Në fillim ishte Fjala dhe Fjala ishte pranë Perëndisë, dhe Fjala ishte Perëndi.” (1:1) Duke vazhduar tutje: “Dhe Fjala u bë mish dhe banoi ndër ne; dhe ne soditëm lavdinë e tij, ... Shfaq »

Triniteti i pakuptueshëm

Rrezart Beka Doktrina e trinitetit është një nga mësimet më të rëndësishme të Kishës. Ajo konsiderohet si guri i qoshes i teologjisë së krishterë. Kjo doktrinë synon të zbuloj thelbin e Perëndisë, pjesën më intime të qenies së Tij. Ajo priret për të shkuar në brendësi të Hyjnisë dhe të na bëj të njohur shumësinë e personave që gjenden në ... Shfaq »

Trinia nuk është besim Biblik

Xhelal Ebuelrub  Burimi: 50 koncepte të drejta e humane nga Muhamedi, f.20-22 … Enciklopeditë dhe fjalorët kryesor perëndimorë, të shkruara në Perëndimin e krishterë, nga kryesisht autorë perëndimorë të krishterë, i pranojnë këto fakte: The New Encyclopaedia Britannica:”As fjala ‘Trini’ e as doktrina e qartë nuk gjenden në Dhiatën e Re, e as që Jezusi dhe pasuesit e tij patën ... Shfaq »

Trinia në perspektivën myslimane: Një Perspektivë Myslimane

Tim Winter (Teksti i një leksioni të dhënë së fundmi para një grupi të krishterësh në Oksford, 1996) Çdo përshfaqje e kuptimeve myslimane rreth Trinisë do të rrethohet nga një mori vështirësish. Jo më i vogli prej tyre është fakti se këto kuptime myslimane kanë qenë pothuajse po aq të ndryshme dhe të numërta sa ato të rrënjosura në mesin ... Shfaq »

Tregimi i falsifikuar mbi Isain a.s.

Shaban Tairi Është fakt i pamohueshëm se Krishterët pas ngritjes së Isait a.s. nga ana e Allahut xh.sh. e ndryshuan Inxhilin dhe futën në të fjalët e tyre, dhe duke bërë këtë, harruan se në të do të bëjnë kontradikta të pa para. Në të shohim gabime fatale, ku shohim se ngjarjet kryesore për Isaun a.s. janë të shtuara duke ... Shfaq »

TREGIME KURANORE DHE BIBLIKE

Dr. Maurice Bucaille PASQYRA E PËRGJITHSHME Në Kur’an ka një numër të kosiderueshëm temash, të cilat janë shënuar më përpara në Bibël. Këto janë, para së gjithash, tregime mbi profetët: Nuhun(Noa), Ibrahimin( Abrahamin), Jusufin (Josifin), Iliasin (Ilian), Junusin (Jonas), Ejjubin (Job), Musain (Moisiun); mbi mretërit e Izraelit, si : Shaulin, Davudin (Davidin), Sulejmanin (Solomon), t’i përmendim vetëm tregimet kryesore të ... Shfaq »