Shkrime të bashkpuntorëve

Transcendenca hyjnore dhe Krishterimi

Ismail Faruku Të krishterët Historia e hershme e doktrinës së krishterë zbulone tre burime të ndara ndikimi: Judaizmin, Helenizmin dhe fetë e mistereve. 2.      Burimi çifut Jezusi lindi si çifut dhe ndjekësit e tij të parë qenë çifutë. Ai dhe ata pranonin shkrimet e shenjta çifute si shkrime hyjnore dhe identifikoheshin me traditën fetare të çifutëve. Sigurisht, Jezusi mësoi dy doktrina ... Shfaq »

Zoti në historinë e teologjisë islame

Vincent J. Cornell Fragment i marrë nga artikulli i Vincent J. Cornell-it shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Në shkrimin e shenjtë Islam, Kuranin, thuhet: “Me të vërtetë feja e Allahut është Islami” (3″19). Sipas leksikografëve mesjetarë, ekzistojnë rreth njëzet deri në tridhjetë mendime në lidhje me origjinën, etimologjinë dhe kuptimin e fjalës Allah. Disa prej tyre janë ... Shfaq »

Një Zot, shumë emra

Umar F.Abdullah   Artikull i shkëputur Shkëputur nga revista “Season”, Spring-Summer 2004, f. 44-54   Në vorbullën e ngjarjeve aktuale dhe diskutimit mbi përplasjen e qytetërimeve, njerëzit shpesh kërkojnë të kuptojnë se çfarë adhurojnë muslimanët. Shumë çifutë, të krishterë, dhe muslimanë pohojnë me të drejtë se secili prej besimeve të tyre thërret Zotin e Ibrahimit, por shumë individë në mesin e ... Shfaq »

Objektivat e Ligjit Islam (Sheriatit)

Muhamed Hashim Kema Hyrje Kjo ese do të paraqitet në pesë seksione. Ajo nis me një karakterizim të përgjithshëm të Al-Mekasid el-Shariah dhe një shqyrtim të shkurtër të zanafillës së saj në Kuran. Eseja vazhdon më tej me klasifikimin e mekasidit dhe një lloj rregulli prioritetesh, që është i integruar në strukturën e këtij klasifikimi. Seksioni i tretë i kushtohet ... Shfaq »

Përse Zoti u kërkon njerëzve ta adhurojnë Atë?

Muhamed Elshinawy Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Kjo pyetje është bërë kritikë e përsëritur ndër antagonistët e fesë. Madje ka nxitur dyshime te teistët, të cilët, të lodhur nga përsëritja e vazhdueshme e saj, i kanë humbur shpresat për një përgjigje të kënaqshme. Ky shkrim bazohet në librin me të njëjtin titull nga Dr. Sami Ameri[1], i cili ... Shfaq »

Problemet e librit të Jobit

Rezart Beka Problemi i parë që lind gjatë hulumtimit të këtij libri ka të bëjë me autorësinë dhe kohën e daljes në dritë të këtij botimi. Gjatë studimeve të hollësishme të studiuesve të krishterë në përpjekje për të identifikuar autorin e kësaj vepre, asnjë argument i vlefshëm që do të mund të ndihmonte për njohjen e tij nuk është gjetur. ... Shfaq »

Zoti në shkrimet hebraike

S. DAVID SPERLING Fragment i marrë nga artikulli i David Sperling-ut shfaqur në: “Encyclopedia of Religion, second edition, Thomosn Gale 2005 Terminologjia biblike për hyjnoren  Emri i përveçëm për Zotin, ndaj të cilit, nga autorët biblikë, kërkohet adhurimi i plotë i Tij shkruhet duke përdorur bashkëtingëlloret YHVH. Ky tetragram, i cili gjendet mëse 6.600 herë në Bibël, haset po ashtu edhen gurin ... Shfaq »

Triniteti në këndvështrimin hebraik

Kaufman Kohler & Krauss Samuel Triniteti është dogma themelore e krishterimit; ai është koncepti i bashkimit në një Zot të vetëm të Atit, Birit dhe Frymës së Shenjtë, kuptuar si tre persona infinit. Ishte koncili i Nikesë, më veçanërisht kredo atanasiane që e para i dha dogmës formulimin e saj përfundimtarë: “dhe besimi i krishterë është: Ne adhurojmë një Zot ... Shfaq »

Ungjilli i Thomait

John Dominic Crossan Fragment i shkëputur nga libri i autorit John Dominic Crossan me titull: “The Birth of Christianity”, HarperSan Francisco, New York 1999 Ungjilli i Thomait nuk është, pikë së pari, një nevojë hipotetike (si burimi Q) por një dokument ekzistues i disponueshëm pjesërisht në gjuhën greke (në fragmente nga dorëshkrime të ndryshme) dhe në mënyrë të plotë në ... Shfaq »

Integriteti i tekstit të ungjillit sipas Gjonit

Helmut Koester Fragment i shkëputur nga libri i autorit Helmut Koester me titull: “Ancient Christian Gospel, Trinity Press International, Pennsylvania 1990Nuk duket se teksti i ungjillit sipas Gjonit, ashtu siç gjendet në dorëshkrimet më të vjetra, të jetë ruajtur në formën origjinale pa ndryshime. Gjoni 21, ndonëse i përket një periudhe të hershme të transmetimit të tekstit, me siguri është një apendiks ... Shfaq »