Bog u Hrišćanstvu

Bog u Hrišćanstvu

Priroda Boga u hrišćanstvu

Autor: Dr Nadži I. El-Erfadž

Posvećeno:
Svima onima koji su u potrazi za istinom, iskreno i nepristrasno

Sadržaj:

1.Nekoliko pitanja prije nego počnemo
2.Uvod
3.Da li je Bog jedan ili je Bog trojica? Da li je Isus Bog ili možda dio Boga?
4.Da li su jednaki?
5.Dakle, ko je stvarno bio Isus?
6.Zaključak
7.Korištena literature

Nekoliko pitanja prije nego počnemo:
1.Kakva je priroda Boga u hrišćanstvu?
2.Da li je Bog jedan ili trojica (Trojstvo)?
3.Da li su Isus i Bog jednaki?
4.Da li je Isus Bog ili možda dio Boga?
5.Da li je Isus sin čovjeka ili sin Boga?
6.Dakle, ko je stvarno Isus?
7.Šta vi mislite o ovome?

Zamolio bih Vas da sljedeći tekst pažljivo pročitate, kritički i bez predrasuda!

Isus je rekao: “Tražite istinu, jer istina će vas osloboditi.”

Kao tragač za istinom i kao onaj koga je život podučavao, nakon mnogo godina posmatranja, istraživanja, uporednog studiranja, čini mi se da vjerovanje i sudovi ljudi često počivaju na slabim, labavim temeljima, a ne na temeljima čvrstine kamena, onako kako je to Isus preporučio. Što se same teme tiče, primjetio sam velike razlike između onoga što se uobičajeno misli o Bogu u hrišćanstvu i onoga što sama Biblija kaže.

Ja bih želio, iz ljubavi i brige, da kroz ovu knjižicu podjelim sa vama ono što sam primjetio i naučio kroz moje neprestana istraživanja, analize i studije. Namjera ovoga jeste da potpuno iskreno izložim istinu koju sam otkrio, a ne da da povrijedim tuđa osjećanja.

A sada se posvetimo nekim pitanjima vezanim za Boga u hrišćanstvu, tj. pitanjima vezanim za Trojstvo i božansku prirodu Isusa.

Da li je Bog Jedan ili Trojica?
Da li je Isus Bog ili dio Boga?

Potražimo odgovore u Bibliji:
I gle, neko pristupivši reče mu: “Učitelju Blagi! Kakvo ću dobro da učinim da imam život vječni?” A On mu reče: “Što me zoveš blagim? Niko nije blag osim Boga jednoga. A ako želiš u život ući, drži se zapovjesti.” (Mateja, 19: 16-17) [U nekim izdanjima Biblije ovo nećete naći. Što se tiče engleskih izdanja Biblije, ovo se može naću u KJV – verziji kralja Džejmsa. Ali ne vjerujte mi samo na riječ, uzmite Vašu Bibliju i provjerite sami!]

Možemo postaviti nekoliko pitanja u vezi gore citiranih pitanja. Neka koja se praktično sama od sebe postavljaju su:
“Zašto me zoveš blagim?” Zašto Isus svoju sopstvenu blagost stavlja pod znak pitanja?
Isus je naglasio da “niko nije blag osim Boga Jednoga”. Zašto je on rekao da je samo Bog blag? Da je Isus Bog, zbog čega je za sebe rekao da nije blag?
Isus je rekao da “ako želiš u život ući, drži se zapovjesti”. Zašto Isus nije ovoj osobi rekao da vjeruje u njega (Isusa) kao Boga da bi ušla u život vječni? Po riječima samog Isusa, zar nije dovoljno da se pridržavate zapovjesti da bi ušli u vječni život?

Sada se vratimo na naše pitanja: Da li je Isus Bog? Ja mislim da, ako je Isus stvarno Bog ili dio Trojstva, da bi logično bilo da on potvrdi da je on blagi učitelj. Razum nam nalaže da Bog jeste blag (dobar). Da je Isus Bog ili dio Boga (dio Trojstva) onda bi on MORAO DA BUDE BLAG! Zar se ne slažemo?

Vjerovatno bi neki od mogućih odgovora na riječi “Učitelju blagi!” bili:
“Da, ja uistinu jesam blag, jer ja jesam Bog.”
Ili: “U pravu si, ja jesam blag.”
Ili u najmanju ruku, znajući da on, kao Bog ili manifestacija Boga, jeste blag, mogao je samo da odgovori: “ako želiš u život ući, drži se zapovjesti,” bez obraćanja pažnje na riječi ovog mladića. Međutim, sasvim iznenadno, Isus odgovara na riječi “Učitelju blagi!” sa nečim potpuno neočekivanim! Porekao je da je blag, rekavši: “Zašto me zoveš blagim?”

Dakle, umjesto da negira svoju blagost, da Isus stvarno jeste Bog ili manifestacija Boga, zar ne bi bilo logično da iskoristi situaciju i prizna da je blag? Zašto bi pozivao samo na istinskog Boga, bez otkrivanja svoje sopstvene, blage božanstvenosti? Da li je od onoga ko je postavio pitanje skrivao istinu o sebi?

A ovo je život vječni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista. (Jovan 17:3)

U ovom stihu, Isus ponovo pravi razliku između sebe i JEDINOG istininskog Boga. Baš ovaj Jedini Istininski Bog je Taj Koji je stvorio i poslao Isusa. Dakle, kome pripada potpuna moć da stvori i pošalje? JEDINOM Istininskom Bogu ili Isusu? Ko je veći, ko je taj koji naređuje i šalje, a ko je taj kome je naređeno i ko je poslan?

Jer je Jedan Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hrist. (Prva poslanica Timotiju, 2:5)

Ovaj stih ukazuje na dvojicu, i to na:
jednog Boga
jednog posrednika (Isusa)!

Isus je ovdje opisan kao čovjek. U stihu se ne kaže: “Bog Isus Hrist”. Ustvari, nigdje u Bibliji se Isus ne naziva Bogom!

Da bi mogli dalje razgovarati o pitanju Da li je Isus Bog? i da bi mogli odgovoriti na njega, pročitajmo, pažljivo, kritički i objektivno, sljedeće stihove, iz jevanđelja po Mateju, 4:1-10

Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga đavo kuša.
I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, naposletku ogladne.
Opet ga uze đavo i odvede Ga na vrlo visoku goru i pokaza mu sva carstva ovog svijeta i slavu njihovu.
I reče (đavo) Mu (Isusu): Sve ovo daću tebi, samo ako padneš i pokloniš mi se.

Da li vas ovi stihovi tjeraju na razmišljanje?

S vama ću podijeliti nekoliko pitanja koja sam ja postavio kad sam čitao ove gore navedene stihove.
1.Biblija kaže: “Tada Isusa odvede Duh u pustinju” Pitam se ko posjeduje više vlasti i moći, Isus ili Duh? Ako je Isus Bog, zbog čega sam nije otišao u pustinju? Zar Bogu treba neko da ga odvede u pustinju?
2.Na osnovu ovih gore stihova, đavo je kušao Isusa, koga neki hrišćani smatraju Bogom. Postavlja se jednostavno i logično pitanje: da li Bog uopšte može biti kušan? Sama Biblija nam kaže da Bog ne može doći u iskušenje:
… jer se Bog ne može zlom iskušati, i On ne kuša nikoga. (Saborna poslanica Jakovljeva, 1:13)
3.kaže se u Bibliji: “I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, naposletku ogladne.” Razmislimo malo:
da li Bog posti?
Kome je Isus postio? Sebi, kao Bogu, ili nekome drugom, većem od njega?
Da li Bog osjeća glad ili žeđ?

4.U priči o kušanju Isusa, nalazimo da je Sotona vodio i kontrolisao Isusa! Da li je to Sotona radio sa Isusom čovjekom ili Isusom Bogom? Ako je to uradio sa Isusom čovjekom, onda šta se htjelo reći? Ako je to učinio sa Isusom Bogom, onda možemo s pravom pitati: da li može neko kušati, voditi i kontrolisati Boga? Sjetimo se riječi: Bog ne može zlom iskušati, i On ne kuša nikoga.

Na kraju dijaloga između Isusa i đavola, đavo traži od Isusa da mu padne i pokloni mu se, na šta mu Isus odgovara: Gospodu svom se klanjaj, i jedino Njemu služi (Mateja, 4:10)

Pretpostavljam, da Isus stvarno jeste utjelovljen Bog, onda bi rekao: “Ne, Satano! TI si taj koja mora da se pokloni i služi MENI, tvom Bogu!”Ali, umjesto toga, rekao je, kao što je gore citirano, da slavi i služi SAMO Boga.

S druge strane, možemo primjetiti neke stvari:

Satana je VIDIO Isusa.
Satana je GOVORIO sa Isusom.
Satana je ČUO Isusa.
Satana je UZEO Isusa.
Satane je POKAZAO Isusu,
Satana je RAZGOVARAO sa Isusom.

(Pročitajte kompletne stihove iz jevanđelja po Mateji, 4:1-10, da biste se samo uvjerili u ovo gore!)

Međutim, sama Biblija naglašava da Bog ne može biti viđen niti čut.

Kog niko od ljudi nije vidio, niti može vidjeti. (Prva poslanica Timotiju, 6:16)

Ni glas Njegov kad čuste ni lice Njeogovo vidjeste. (Jevanđelje po Jovanu, 5:37)

A Caru Vječnom, Neraspadljivom, Koji se ne vidi, Jedinom premudrom Bogu, čast i slava zauvijek. Amin. (Prva poslanica Timotiju, 1:17)

Uz to, prije nego zaključim ovo poglavlje, samo bih još rekao: Zar nisu Isusa, dok je bio na Zemlji, vidjeli i čuli njegova porodica, narod i sljedbenici?

Dakle, prema opisu Boga u gore citiranim stihovima, Isus ne može biti Bog! Zar to ne bi bilo najlogičnije. Dakle, šta je istina? Razmislite!

A sada se okrenimo nekim drugim važnim pitanjima!
• Da li su Bog Otac, Bog Sin i Bog Sveti Duh JEDNAKI?
• Da li su Bog Sin (Isus) i Bog Otac JEDNAKI?
• Da li su Bog Sin i Bog Sveti Duh JEDNAKI?
Pogledajmo šta sam Isus kaže:

Otac moj je veći od mene. (Jovan, 14:28)
Otac moj koji mi ih dade je veći od svih. (Jovan, 10:29)
Moja nauka nije moja, nego onoga Koji me je poslao. (Jovan 7:16)

Ja ne mogu ništa činiti sam od sebe; kako čujem onako sudim, i sud je moj pravedan, i ne tražim volje svoje nego volje Oca Koji me je poslao. (Jovan 5:30)

A o danu tom ili o času niko ne zna: ni anđeli koji su na nebesima, ni Sin, do Otac. (Marko 13:32)
I ako ko reče riječ na Sina čovječijeg, oprostiće mu se; a ko reče riječ na Duha Svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom ni na onom svijetu. (Mateja 12:32)

Nakon čitanja ovih, ali i mnogih drugih, jasnih i nedvosmislenih stihova, koje je sam Isus izrekao, šta možemo zaključiti? Na osnovu Isusovih iskrenih riječi da je jedan, istinski Bog (Otac) veći od njega i od Svetog Duha, da ono što on uči nije od njega, da ni on ni Sveti Duh ne znaju ništa o Sudnjem Danu, da on sam sam od sebe ne može ništa uraditi, iskren tragač za istinom bi trebao prihvatiti ono što je Isus za sebe rekao, i ne bi trebao da Isusa čini Bogom ili jednakim Bogu!

Sljedeće pitanje je: Da li je Isus jedini sin Boga?

Odgovore tražimo u Bibliji:

…sina Adamovog, sina Božjeg. (Luka 3:38)
Ovako kaže Gospod: Izrailj je sin moj, prvenac moj.(Izlazak, 4:22)
Kazaću naredbu Gospodnju, On reče meni: “Ti si sin moj, ja te sad rodih!” (Psalmi 2:7)
Blago onima koji mir grade, jer će se sinovi Božji nazvati. (Mateja 5:9)

Čitajući Bibliju i obraćajući pažnju na naziv “sin Božji” primjetićemo da se ovaj naziv koristi i za druge, ne samo za Isusa, tj. Isus nije jedini sin Božji. Može se zaključiti da se naziv “sin Božji” koristi samo figurativno da bi se opisali ljudi koji su pravedni, pobožni, odabrani ili bogobojazni.

A ovo nas dalje vodi do sljedećeg pitanja…

Dakle, ko je bio Isus?

Nakon što smo pogledali dokaze iz Biblije da je Bog Jedan, a NE TROJICA, da Isus nije Bog niti dio Boga, da on nije jednak Bogu i da nije sin Božji u bukvalnom značenju tih riječi, moramo se zapitati: Dakle, ko je bio Isus?

Isus kao čovjek

Mjesta u Bibliji na kojima se o Isusu govori kao o čovjeku ili sinu čovječijem su stvarno mnoga, samo neka ćemo ovdje i citirati:

Ljudi Izrailjci! Poslušajte riječi ove: Isusa Nazarećanina, čovjeka od Boga potvrđenog među vama silama i čudesima i znacima. (Djela Apostola 2:22)

Dođe Sin čovječiji, koji i jede i pije. (Mateja 11:19)
Ovo je zaista prorok. (Jovan 7:40)
A sada gledate mene da ubijete. ČOVJEKA koji vam istinu kaza, koju ja čuh od Boga. (Jovan 8:40)

U ovom teškom trenutku, Isus sebe opisuje kao “čovjeka”. Zbog čega nije jasno, nedvosmisleno rekao: “A sada gledate mene da ubijete, Boga ovaploćenog, koji vam je istinu rekao.” Da li je moguće da je krio istinu?

Isus kao prorok

Ovo je Isus prorok iz Nazareta galilejskog. (Mateja 21:11)
Zaista vam kažem: nikakav prorok nije mio na svojoj postojbini. (Luka 4:24)
Zaista, zasita vam kažem: nije sluga veći od gospodara svog, niti je poslanik veći od onoga koji ga je poslao. (Jovan 13:16)
Ovo je zaista prorok koji treba da dođe na svijet. (Jovan 6:14)
Za Isusa Nazarećanina, koji beše prorok… (Luka 24:19)

Ovo su samo neki biblijski stihovi koji nam ukazuju na to da je Isus bio prorok i poslanik jednog, istinskog Boga! Ponovo: u Bibliji ne postoji mjesto na kome se on naziva Bogom. Posljednji, bitni dio informacije o Isusu!

Koji su zaključci iz gore navedenih biblijskih tekstova?

“On u dane tijela [tj. dok je bio na zemlji] svog moljenja I molitve k Onome Koji Ga može izbaviti od smrti, s vikom velikom I suzama prinošaše, I bi utješen po svojoj pobožnosti.” (Jevrejima poslanica 5:7)

Zaključak:

Svi ovi citaati iz Biblije nam poručuju jednu stvar, a to je da je samo jedan Bog. Kaže se u Bibliji: “…prije mene nije bilo Boga, niti će poslije mene biti. Ja sam Gospod, i osim mene nema Spasitelja.” (Izaija 43:10-11) “Nemoj im se klanjati niti služiti, jer ja sam gospod Bog tvoj.” (Izlazak 20:5) Postoji na stotine sličnih stihova naspram samo nekoliko kojim im se suprotstavljaju. [Sve veće i veći broj biblijskih komentatora vjeruje da je Pavle (rođen 5. godine po rođenju Isusa!) taj koji je oblikovao osnovna vjerovanja u hrišćanstvu, uključujući i božanstvo Isusa,vjerovanje da je Isus Sin Božji, zatim učenje o prvom grijehu, razapeću, spasenju kroz Isusivu krv itd. Dalje, ovi komentatori takođe vjeruju da je Pavle svoje poslanice napisao prije nego što su jevanđelja napisana, a koja su kasnije potpala pod uticaj Pavlovog učenja. Ova razlika između Pavlovog učenja i Isusove orginalne poruke je doprinijela velikoj zabuni u vezi prirode Boga. Za više informacija u vezi ovoga, pročitajte moj članak koje treba uskoro da se objavi – Šta je krenulo naopako? ]

Predmet razgovora kojem se vraćamo jeste da je Isus bio prorok, vjerovjesnik jednog, istinskog Boga, koji je stvorio Isusa, koji je stvorio nas i sve ostalo. Približavajući se kraju ovog putovanja u cilju potrage za istinom, želio bih da vam ostavim neka pitanja da razmislite o njima. Zar nije vrijeme da se stvari postave na odgovarajuća mjesta? Zar nije vrijeme da Isusu pripišemo ono jedino pravo i počastvovano mjesta čovjeka, proroka jednog, jedinog, istinskog Boga? Zar nije vrijeme da se okrenemo našem jednom, jedinom, istinskom Bogu, Tvorcu, da Njega slavimo i obožavamo prije nego bude prekasno (prije smrti!)?

Za kraj…

Nakon što pročita ovu knjižicu pažljivo, kritički, bez predrasuda, iskren i ozbiljan tragač za istinom će se možda zapitati:

Dakle, šta je istina?
Ko je istiniski Bog?
Šta je Njegova poruka?
Šta je krenulo naopako?
Koja su Njegova svojstva?

Korištena literatura:

[Op. Prev: Autor je pri pisanju koristio izvore koji su navedeni dolje ispod. Ja sam pri prevodu koristio prevod Biblije na srpski jezik Daničić-Karadžić]

1- The Holy Bible. King James Version.
2- Good news Bible. Today’s English Version.
3- Holy Bible. New International Version.
4- Holy Bible. Revised Standard Version.
5- The Bible Library. 29 radova na jednom CDROM disku. Na njemu se nalazi i 9 Biblija i 20 biblijskih referenci. 1995 Ellis Enterprises, Inc. Oklahoma, USA.
6- The Multi-Bible CD-ROM. Innotech Multimedia, Inc. Ontario, Canada.
7- Nekoliko veb-sajtova
8- Informacije i feedback sa mojih javnih predavanja i feedback gledalaca mog sedmičnog TV programa.

Korisni veb-sajtovi:
www.sultan.org
www.al-sunnah.org

Dr. Naji I. Al-Arfaj
Website: www.abctruth.net
E-mail: [email protected]
[email protected]
P. O. Box 418
Hofuf, Al-Ahsa 31982 KSA

http://www.islambosna.ba/forum/index.php?topic=6371.msg53281;topicseen