Shkrime autoriale

NJOFTIM për ju vizitorë të nderuar ….

Vizitorë të nderuar, nëse ju jeni dakord me të vërtetat dhe studimet që i bëhen Librave të Shenjta (Biblës dhe Kuranit) dhe dëshironi që këto të bëhen edhe më tërheqëse për të tjerët, atëherë ka mjaft gjëra që ju mund të bëni në këtë aspekt: 1. Ju mund t’ua propozoni këtë faqe interneti miqve tuaj dhe t’i nxisni që ta shikojnë atë. ... Shfaq »

Kurani i Madhëruar dhe Doktrina e Trinisë

Senad Maku “Pa dyshim, janë jobesimtarë ata që thonë: “Allahu është njëri prej trinisë!” Nuk ka veçse një Zot të Vetëm të vërtetë! Nëse nuk heqin dorë nga ato që thonë, patjetër që jobesimtarët nga mesi i tyre do t’i godasë një dënim i dhembshëm”. (Kur’an: El Maide 73)Duke marrë parasysh kronologjinë historike të shpalljes hyjnore ndërmjet Inxhilit/Ungjillit dhe Kur’anit, ... Shfaq »

Doktrina Trojstva kod drugih religija

Doktrina[1] trojstva u hrišćanstvu smatra se glavnim elementom osnove vjerovanja. Ova doktrina se nije po prvi put pojavila u ovoj vjeri, kao takva je postojala i kod prijašnjih vjera, izmišljenih vjera, paganskih vjera.[2] Jedan od dominantnih teoloških fenomena u puno starih primitivnijih vjera na Sredozemlju. Kao npr: egipatska vjera, naime porjeklo doktrina njena je još od ranijih 1700 god., p., ... Shfaq »

Shën Pali – Themeluesi i fesë së re të cilën sot e njohim si krishterizëm

Senad Maku Isai a.s./ Jezusi ishte njëri ndër pejgamberët e zgjedhur të Allahut xh.sh., ishte një nyjë në zinxhirin e gjatë të pejgamberëve prej Ademit a.s./Adamit e deri tek i dërguari i fundit Muhamedi s.a.v.s., të cilët Zoti i dërgoi që t’ua përcjellin me s a zhin e Tij, njerëzve, kombeve të ndryshme sa herë që ata kishin nevojë për ... Shfaq »

Kuranska gledišta o Doktrini Trojstva

Senad Maku Imajući u vidu historijsku hronologiju svete objave između Indžila /Evanđelja i Kur’ana, Plemeniti Bog nam je jasno pojasnio devijaciju hrišćana vezano za  Isusu/Isa, a.s., i njihovo vjerovanje u Trojstvo. Istraživajući i dokazivajući jednu od najvažnijih doktrini hrišćanstva, kao što je doktrina Trojstva, u interesu je bilo pogledati, šta Kur’an kao posljednja objava govori o njoj? Čovječanstvo je Isusa, ... Shfaq »

Trajtimi Biblik dhe Kuranorë në lidhje me konsiderimin e Marisë si “Nëna e zotit”

Senad Maku Si Kurani ashtu edhe Bibla kur lexojmë për historinë e Merjemes/ Marisë nënës së Isaut a.s./Jezuasit, na tregojnë se ajo ishte e bekuar dhe se Zoti e dalloi me besim dhe karakter, gjithashtu e lartësoi mbi të gjitha gratë e botës. Këtë e vërtetojnë si Bibla ashtu edhe Kurani Famëlartë. Bibla fillimisht tregon kontaktin dhe dialogun në mes ... Shfaq »

Letër e hapur drejtuar shkëlqësisë së tij, Amfillohije: Nëse do ta respektonit Jezusin…

Shkëlqesija juaj Amfillohije, po ju shkruaj në cilësinë e një imami (hoxhë) nga Ulqini, të cilët ndajmë të njëjtën detyrë të përbashkët si prijësa fetarë të komuniteteve tona. E pash të udhës që tju rikujtoj, se, NE si prijësa fetarë duhet të jemi shembull për njëri tjetrin dhe mbi të gjitha për besimtarët tanë që ne i përfaqësojmë. E kemi ... Shfaq »

Mišljenja poznatih ličnosti oko Doktrine Trojstva

Senad Maku Tokom obrade ovoga rada vidjeli smo kako iz historijskog ugla tako i iz same Biblije, jedno poricanje doktrine Trojstva, dok, Isus se smatra kao poslanik, čovjek, a ne Bog, dokazivajući to sa veliki broj bibliskih i kur’anskih dokaza. U nastavku prikazati ćemo mišljenja i stavove hrišćanskih teologa, zatim, drugih različitih ličnosti i njihova djela koja poriču ovu doktrinu, ... Shfaq »