Dishepujt (nxënësit) e Jezuit (Pjesa e tretë)

Dishepujt (nxënësit) e Jezuit (Pjesa e tretë)

Aisha Stacey

Kaptina e pestë në Kur’an bart emrin “El-Maide” (Tryeza e mbushur me ushqim). Është një nga tre kaptinat e Kur’anit që merret posaçërisht me jetën e Jezuit dhe nënës së tij Marisë / hz. Merjemja. Kaptinat e tjerë janë: kaptina e tretë “Ali Imran” (Familja e Imranit) dhe kaptina e nëntëmbëdhjetë, “Merjem” (Maria). Muslimanët e duan Jezuin dhe nënën e tij, por nuk i adhurojnë ata. Kur’ani, të cilin muslimanët e besojnë si fjalë të drejtpërdrejtë të Zotit, i përmend me respekt të lartë Jezuin dhe nënën e tij Marinë / hz. Merjemen, në të vërtetë edhe familjen e tyre të plotë – familjen e Imranit.

Ne e dimë se Jezui, për shumë vite, jetoi në mes të popullit të tij, te izraelitët, duke i thirrur ata të adhuronin Një Zot të Vërtetë dhe duke realizuar mrekulli me lejen e Tij.

Shumica e tyre përreth tij refuzuan thirrjen dhe dështuan të pranonin mesazhin që ai solli. Megjithatë, Jezui mblodhi rreth tij një grup shokësh, të cilat në gjuhën arabe u quajtën “El Havarijin” (dishepujt e Jezuit).

Zoti thotë në Kur’an: “Dhe kur i frymëzova Havarijjunët (i urdhërova): “Të më besoni Mua dhe të dërguarin Tim!” E ata thanë: “Ne besuam, e ti dëshmo se ne jemi muslimanë”.” [Kur’an 5:111]

Dishepujt e quajtën veten muslimanë, si është e mundur, pra, që ata ta quanin veten të këtillë, përderisa Islami nuk do të shfaqej edhe 600 vite të tjera?! Këtu Zoti i referohet kuptimit të përgjithshëm të fjalës “muslimanë”. Musliman është çdonjëri i cili i nënshtrohet Një Zoti dhe i bindet Atij dhe çdonjëri, lojaliteti dhe besnikëria e të cilit tek Zoti dhe besimtarët është mbi gjithçka tjetër. Fjala musliman dhe islam rrjedhin nga fjala me prejardhje arabe – se le me – dhe kjo është sepse paqja dhe siguria (Selami) janë pjesë e pa ndarë e nënshtrimit ndaj Zotit. Nga kjo mund të kuptohet se të gjithë të dërguarit dhe pasuesit e tyre ishin muslimanë.

Tryeza e mbushur me ushqim

Dishepujt i thanë Jezuit: “…O Isa, bir i Merjemes, Zoti yt a mund të na zbresë një tryezë nga qielli?…” [Kur’an 5:112].

A kërkonin ata që Jezui të bënte mrekulli? Apo dishepujt e Jezuit të cilët e quajtën veten muslimanë u ndjenë të pasigurt në aftësinë e Zotit për të realizuar mrekulli tw tillw! Është e pa mundur, sepse ky do të ishte një akt mosbesimi. Dishepujt e Jezuit nuk po pyesnin nëse ajo do të ishte e mundur, për më tepër nëse Jezui do të kërkonte nga Zoti në atë kohë specifike që t’i furnizonte me ushqim. Megjithatë, Jezui, do të ketë menduar ndryshe, duke u përgjigjur: “Keni frikë Zotin, nëse jeni besimtarë (muslimanë)” [Kur’an 5:112].

Kur panë reagimin e Jezuit, dishepujt tentuan t’i sqaronin fjalët e tyre. Fillimisht ata thane: “Ne dëshirojmë të hamë nga ajo…“ [Kur’an 5:113] Ata mund të kishin qenë shumë të uritur duke pritur Zotin t’u plotësojë nevojat e tyre. Të kërkuarit nga Zoti për të na furnizojë me ushqim është i pranueshëm, për atë Zoti është Furnizuesi, Një nga i cili rrjedh i gjithë furnizimi. Dishepujt pastaj thane: “…dhe të na binden zemrat tona …” [Kur’an 5:113]

Ata donin të thoshin se besimi i tyre do të forcohej edhe më shumë nëse do të shihnin mrekulli me sytë e tyre dhe kjo vërtetohet me fjalët e tyre përmbyllëse: “…dhe të vërtetojmë bindshëm se na e the të vërtetën e të bëhemi dëshmues të saj!” [Kur’an 5:113]

Edhe pse u përmend në fund, duke qenë dëshmitarë të së vërtetës dhe duke pare mrekullitë që janë dëshmitë përmbajtëse të tij ishin justifikimet më të rëndësishme për kërkesën e tyre. Dishepujt kërkonin nga i dërguari i tyre, Jezui, që të realizonte këtë mrekulli me dëshirën e Zotit ashtu që ata të mund të ishin dëshmitarë para gjithë njerëzimit. Dishepujt donin të përhapnin mesazhin e Jezuit duke përhapur mrekullitë të cilat i kishin parë me sytë e vetë.

„(Ata) Thanë: “Ne dëshirojmë të hamë nga ajo dhe të na binden (edhe më shumë ) zemrat tona dhe të vërtetojmë bindshëm se na e the të vërtetën e të bëhemi dëshmues të saj!” Isai, bir i Merjemes, tha: “O All-llah, Zoti ynë, na zbrit nga qielli një tryezë, të na jetë festë (gëzim)për ne dhe për ata (që vijnë) pas nesh, të jetë argument prej Teje, dhe dhurona se Ti je furnizuesi më i mirë!”” [Kur’an 5:113-114]

Jezui kërkoi mrekullinë. Ju lut Zotit, që të zbritej një tryezë e mbushur me ushqim. Ai kërkoi që të kishte për të gjithë ata dhe të ishte festë. Fjala arabe e përdorur në Kur’an është “Eid” që do të thotë festë që përsëritet. Jezui donte që dishepujt e tij dhe ata që do të vinin pas tyre të mbanin mend bekimin e Zotit dhe të ishin falënderues.

Ne kemi shumë për të mësuar nga lutjet të cilat i kanë bërë të dërguarit dhe besimtarët e tjerë të drejtë. Lutja e Jezuit nuk ishte vetëm për një tryezë të mbushur me ushqim, por që Zoti t’i mbështeste ata. Ai e bëri atë gjithëpërfshirëse sepse ushqimi është pjesë e vogël e mbështetjes së ofruar nga Mbështetësi më i Mirë. Mbështetja nga Zoti përfshinë të gjitha nevojat e patjetërsueshme për jetë, duke përfshirë, por jo duke u kufizuar në: ushqim, strehim dhe dituri.
Zoti u përgjigj: “Unë atë ua zbres, e kush prej jush mohon pastaj, Unë atë e dënoj me një dënim që nuk e dënoj asnjë nga njerëzit.“ [Kur’an 5:115]

Dituria barazon përgjegjësinë

Arsyeja përse përgjigja e Zotit ishte aq absolute është sepse nëse një nuk beson pasi të i jetë shfaqur mrekullia nga ana e Zotit është më i keq pastaj mosbesimi pa e parë mrekullinë. Ju mund të pyesni përse. Është sepse nëse ndonjëri ka parë mrekullinë, ai ka diturinë primare dhe të kuptuarit e plotfuqishmërisë së Zotit. Sa më shumë njohuri të ketë një person, aq më shumë përgjegjësi ka para Zotit. Kur të kesh parë shenjat, obligimi për të besuar dhe shpërndarë porosinë e Zotit bëhet më i madh. Zoti urdhëroi dishepujt e Jezuit që pranonin këtë tryezë me ushqime që të jenin në dijeni për përgjegjësinë e madhe që morën mbi vete.

Dita e tryezës u bë ditë kremteje dhe festimi për dishepujt dhe pasuesit e Jezuit, por, sikur që kalonte koha, kuptimi i vërtetë dhe esenca e mrekullisë u humb. Përfundimisht Jezui u bë të adhurohej si zot. Ditën e ringjalljes, kur i gjithë njerëzimi do të qëndrojë para Zotit, dishepujt do të mbajnë përgjegjësinë e madhe të njohjes së mesazhit të vërtetë të Jezuit. Zoti do t’i flas Jezuit drejtpërdrejtë dhe do t’i thotë: “…O Isa, bir i Merjemes, a ti njerëzve u the: “Më besoni mua dhe nënës time dy zota pos All-llahut!?” (Isai) Tha: “Larg asaj të mete je Ti (o Zoti im). Nuk më takon mua ta them atë që s’është e vërtetë. Ta kisha thënë unë atë, ti do ta dije. Ti e di ç’ka në mua, e unë e di ç’ka në Ty. Ti je më i dijshmi i të fshehtave!” Unë nuk u kam thënë tjetër atyre, pos asaj që Ti më urdhërove;ta adhuroni All-llahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj…” [Kur’an 5 :116-117]

Ata nga ne që janë bekuar me mesazhin e vërtetë të Jezuit, mesazh i përhapur nga të gjithë të dërguarit, duke përfshirë edhe të dërguarin e fundit, Muhammedin a.s., gjithashtu do të mbajnë përgjegjësi të madhe në Ditën e Ringjalljes.

Përktheu dhe përshtati:
Skender Mustafi

(Islamway.com / Breziiri.com)
__________________
* Përdorimi i emërtimeve krishtere si Jezui, Jezusi, Jezu Krishti, Krishti, etj., të gjitha këto, ndërlidhen me pejgamberin e Zotit, të cilin ne si muslimanë e njohim si Isai, i biri i Merjemes. Ne nuk deshëm të ndërhymë në tekst, pasi që konsiderojmë se kjo është bërë me qëllim nga autorja e këtij shkrimi. Kemi shtuar, në të gjitha pjesët, vetëm përdorimin mysliman të emrit të Marisë, duke ia shtuat të bashkëngjitur hz. Merjemja; të Gabrielit, Xhibrili a.s., dhe të ndërrimit të përdorimit nga Profeti Muhamed në Muhammedi a.s. (Redaksia e BR-së)

**Ajetët janë marrë nga Kur’ani i përkthyer nga rahmetli H. Sherif Ahmeti.