E vërteta mbi Talmudin

E vërteta mbi Talmudin

Michael A.Hoffman II dhe Alan R.Critchley

Talmudi është libri më i shenjtë i Judaizmit. Ky libër në Judaizëm ka ndikim më të madh sesa Dhjata e Vjetër. Dëshmia për këtë mund të gjendet në vetë Talmudin, Erubin 21b [botimi Sonkino]:”Biri im, ji më i vëmendshëm në zbatimin e fjalëve të Shkruesve sesa në ato të Teuratit [Dhiata e Vjetër].”

Epërsia e Talmudit ndaj Biblës në shtetin Israilit po ashtu mund të shihet në rastin e çifutëve të zinj etiopas. Më mirë e njohin Dhiatën e Vjetër etiopase sesa Israilitët.
Mirëpo, kjo fe është aq e vjetër saqë u paraprin Shkruesve Talmudistë, për të cilën ata nuk kanë njohuri. Sipas New York Times të 29 Shtatorit, 1992, f.4:”Problemi qëndron në atë se tradita çifute etiopase nuk shtrihet më larg se Bibla apo Teurati. Talmudi i vonshëm dhe shpjegimet tjera, të cilat formojnë bazën për traditat moderne, asnjëherë nuk u ka rënë në duar atyre.” Për shkak se nuk përshkojnë traditat Talmudike, etiopasit
e zinj diskriminohen dhe u është ndaluar që të martohen, të varrosen dhe të kryejnë shërbime tjera në shtetin Israilit.

Rabini Xhozef D.Soloveitçik konsiderohet si një ndër rabinët më me ndikim të shekullit 20, si “lideri i pasfidueshëm” i Judaizmit Ortodoks dhe autoriteti kryesor ndërkombëtar në Halakha [ligji fetar çifut]. Soloveitçik ishte përgjegjës për udhëzimin dhe caktimin e më shumë se 2 000 rabinëve, “një gjeneratë të tërë” udhëheqësish çifutë.
Reporteri për fe i New York Times, Ari Goldman, përshkroi bazat e autoritetit rabin:”Soloveitçik erdhi nga një brez i shquar dijetarësh Talmudistë… Gjer në të njëzetat e hershme të tij, ai iu përkushtua pothuaj vetëm studimit të Talmudit… Ai erdhi në Seminarin Teologjik Elhanan të Universitetit Jeshiva, ku mbeti mësimdhënës i lartë në Talmud… Ai mbante titullin e profesorit Leib Merkin të Talmudit… i ulur këmbëkryq
para një tavoline që mbante një vëllim të hapur të Talmudit.” [N.Y. Times, Prill 10, 1993, f.38]

Goldman kurrkund nuk i referohet diturisë së Soloveitçikut mbi Biblen si bazë për të qenit e tij një ndër autoritetet kryesore mbi ligjin çifut. Letrat kredenciale të rabinit presupozohen sipas zotërimit të tij të Talmudit. Të gjitha studimet tjera janë qartë dytësore. Kronika Çifute e Britanisë e 26 Marsit, 1993, deklaron që në shkollën fetare [Jeshiva], çifutët “i përkushtohen Talmudit në përjashtim të çdo gjëje tjetër.”
Shkruesit pohojnë se Talmudi është pjesërisht përmbledhje traditash që Musai ua përcjelli atyre gojarisht. Këto nuk ishin pas shkruar ende në kohën e Jezusit [Isait, alejhis-selam]. Jezusi i pat denuar traditat e Mishnah-s [Talmudit të hershëm] dhe ata që e mësonin atë [Shkruesit dhe Farisenjtë], nga që kjo anulonte mësimet Biblike.

Paralajmërimi i njohur i Jezu Krishtit lidhur me traditat që anulojnë Biblën [cf. Marku 7:13], i cili vazhdimisht përdoret kundra Katolicizmit nga Protestantët, në të vërtetë është referencë e drejtpërdrejtë ndaj Talmudit apo më saktë, lajmërimi i pjesës së parë të saj, Mishnah, e cila ekzistonte në formë orale gjatë jetës së Jezusit, para se kjo të shkruhej. E tërë kaptina 7 e Markut, nga vargu i parë deri të i trembëdhjeti, paraqet dënimin e dukshëm që Zoti ynë i bënë Mishnah-s.

Fatkeqësisht, për shkak të paditurisë së skajshme në kohën e sotme, është përhapur pikëpamja krishtere se Dhiata e Vjetër është libri suprem i Judaizmit. Por, puna nuk qëndron kështu. Farisenjtë mësojnë për doktrinën e urdhrave të rabinëve, jo të Zotit; shpjegimi Talmudik mbi Biblën është ligji suprem i tyre, jo vetë Bibla. Ky shpjegim, siç ka thënë Jezusi, vërtet anulon ligjet e Zotit e nuk i mbështet ato. Si lexues të Talmudit [të versionit Sonkino, të autorizuar nga rabinët], ne e dimë se kjo është e vërtetë.

Është një sekt i vogël çifut, i cili bën përpjekje të mëdha për t’iu shmangur Talmudit dhe për t’i përmbajtur vetëm Dhjatës së Vjetër. Këta janë Karaitët, grupi më i urryer dhe ashpërsisht i persekutuar brenda Judaizmit.
Mishnah-s, rabinët më vonë ia shtuan Gemarën [shpjegimi i rabinëve]. Së bashku këto përbëjnë Talmudin. Ekzistojnë dy versione, Talmudi i Jerusalemit dhe Talmudi i Babilonisë. Talmudi i Babilonisë konsiderohet versioni i besueshëm:”Besueshmëria e Talmudit të Babilonisë po ashtu është më e madhe se ajo e Talmudit të Jerusalemit. Në rast dyshimi, ky i fundit është vendimtar.” [R.C. Musaf-Andriese, Prej Teuratit deri te Kabala:Prezantim Themelor i Shkrimeve të Judaizmit, f.40]

Studimi bazohet në versionin e përkthyer anglisht të Talmudit të Babilonisë, i autorizuar nga çifutët:botimi Sonkino. Po që se nuk tregohet ndryshe, çdo përzgjedhje që ne citojmë është e dokumentuar nga teksti i Talmudit të besueshëm Sonkino. Ne këtu kemi publikuar thëniet e vërtetuara të Talmudit çifut. Për t’i verifikuar pasazhet e cituara, referoju botimit Sonkino të Talmudit, i cili mund të gjendet në bibliotekat e mëdha universitare dhe seminarike. Talmudi Sonkino mund të blihet nga agjentët e shitjes së librave.
Përkthimet:Përkthyesit e Talmudit nganjëherë e përkthejnë fjalën çifute gojim [joçifut] me ndonjë nga termet si i pafe, egjiptian, idhujtar, etj. Por, këto në të vërtetë janë referenca ndaj joçifutëve. Shiko për shembull shënimin në fund të faqes së botimit Sonkino të Talmudit:”Samaritani këtu është zëvendësuar për origjinalin goj…” Të krishterëve nganjëherë u referohet me fjalën e koduar Min apo Minim.

Është një praktikë e standardizuar keqinformimi e Farisenjve që të mohojnë ekzistencën e shkrimeve vijuese Talmudike dhe të pohojnë se ato janë trillime të “anti-semitëve.” Ky keqinformim mund të mashtrojë vetëm ata që janë tepër dembelë për të shikuar në librat në anglisht të Talmudit dhe t’i shikojnë vetë këto pasazhe. Profesori Emeritus i Universitetit Çifut, Israil Shahak, në punimin e tij monumental të vitit 1994, “Historia Çifute, Feja Çifute” [Londër:Pluto Press], ka vërtetuar ligësinë dhe racizmin që përmban Talmudi.
Ne po publikojmë materialin vijues edukativ me shpresë për të çliruar njerëzit, çifutët dhe joçifutët, nga bestytnitë, barbaritë dhe nxitja për urrejtje e Talmudit. Zbatimi i filozofisë Talmudike ka shkaktuar vuajtje të pallogaritshme gjatë historisë dhe tash në Palestinën e okupuar kjo përdoret si përligjje e vrasjeve në masë të civilëve palestinezë.

Disa mësime të Talmudit

Erubin 21b:Kushdo që nuk u bindet rabinëve, ai e meriton vdekjen dhe do të dënohet me zierje në jashtëqitje në ferr.
Moed Kattan 17a:Nëse çifuti joshet për të bërë keq, ai duhet të shkojë në një qytet ku ai është i panjohur dhe ta bëjë të keqen aty.

Joçifutët s’janë të njerëzishëm

Baba Mezia 114a-114b:Vetëm çifutët janë të njerëzishëm [“Vetëm ju jeni të emërtuar njerëz”]. Po ashtu shiko Kerithoth 6b nën nëntitullin, “Vaji i Anointingut,” dhe Berakoth 58a në të cilin gratë joçifute janë shtazë të emërtuara [“gomarica”].

Çifutët janë hyjnorë

Sanhedrin 58d:Nëse joçifuti e godet çifutin, joçifuti duhet të vritet. Të godasësh çifutin është njëjtë sikur ta godasësh Zotin.

Është e lejueshme që të mashtrohen joçifutët

Sanhedrin 57a:Çifuti s’ka nevojë që t’ia paguajë joçifutit pagën për punën e bërë.

Çifutët kanë statut të ligjshëm më të lartë

Baba Kama 37b:”Nëse kau i Israilitit e çan me brirë kaun e Kenanitit, nuk ka përgjegjësi; nëse kau i Kenanitit e çan me brirë kaun e Israilitit… pagesën duhet kryer plotësisht.”

Çifutët bën të vjedhin nga joçifutët

Baba Mezia 24a:Nëse çifuti e gjen një objekt të humbur nga joçifuti, ai [objekti] s’ka nevojë të kthehet. [Po ashtu e pohuar në Baba Kamma 113b].
Sanhedrin 76a:Zoti s’do ta falë çifutin i cili “e marton të bijën e tij me njeriun plak, apo që merr grua për të birin e tij jetim, apo që ia kthen sendin e humbur joçifutit…”

Çifutët bën t’i plaçkitin dhe t’i vrasin joçifutët

Sanhedrin 57a:Kur çifuti vret joçifutin, s’do të ketë dënim me vdekje. Atë send që çifuti e vjedh nga joçifuti, ai mund ta mbajë.
Baba Kamma 37b:Joçifutët nuk përfshihen në mbrojtjen e ligjit dhe Zoti ia ka “ofruar paratë e tyre Israelit.

Çifutët bën t’i gënjejnë joçifutët

Baba Kamma 113a:Çifutët bën të përdorin gënjeshtra [“dredhi”] për ta mbajtur nën zapt joçifutin.
Fëmijët joçifutë janë jonjerëzorë.
Jebamoth 98a:Të gjithë fëmijët joçifutë janë shtazë.
Abodah Zarah 36b:Vashat joçifute janë në gjendje fëlliqësie [niddet] që nga lindja.
Adodah Zarah 22a-22b:Joçifutët parapëlqejnë seksin me lopët.
Abodah Zarah 67b:Enët e joçifutëve – a nuk i japin një shije të keqe ushqimit që zihet në të?

Sharjet kundër Marisë [Merjemes] së bekuar

Sanhedrin 106a:Thotë që nëna e Jezusit ishte lavire:”Ajo që ishte pasardhëse e princërve dhe guvernatorëve kurvëronte me marangozët.” Po ashtu në shënimet në fund të faqes #2 të Shabbath 104b, thuhet që në tekstin e “pacensuruar” të Talmudit është shkruar se nëna e Jezusit, “floktarja Miriam,” ka bërë marrëdhënie seksuale me shumë burra.

Ngazëllim me vdekjen e hershme të Jezusit

Një pasazh nga Sanhedrin 106 ngallëzehet me vdekjen e hershme të Jezusit:”A nuk ke dëgjuar se sa vjeç ishte Belami [Jezusi]? Ai u përgjigj:Në të vërtetë s’është thënë por pasi është shkruar, njerëzit e ndyrë dhe mashtrues s’do ta jetojnë gjysmën e jetës së tyre
Thotë që Jezusi ishte magjistar, nënkuptohet që ai ishte tridhjetë e tre apo tridhjetë e katër vjeç.”
Sanhedrin 43a:Thotë që Jezusi [“Jeshu” dhe në një shënim në fund të faqes #6, Jeshu “Nazareni”] u ekzekutua nga që praktikonte magjinë.

Blasfemi e tmerrshme ndaj Zotit tone

Sanhedrin 57a:Thotë që Jezusi [shiko shënimin në fund të faqes #4] është duke u zier në “jashtëqitje të nxehtë.”
Sanhedrin 43a:Jezusi e meritoi ekzekutimin:”Në mbrëmjen e pashkëve [të çifutëve], Jeshu u var… a mendoni që ai ka mundur të mbrohet? A nuk ishte ai ndjellës [Mesith]?”

Sulmon të krishterët dhe librat e tyre

Rosh Hashanah 17a:Të krishterët [“minim”] dhe të tjerët që refuzojnë Talmudin, do të shkojnë në ferr dhe do të dënohen aty përgjithmonë [shiko shënimin në fund të faqes #11 për përcaktimin e minimit].
Sanhedrin 90a:Ata që lexojnë Dhjatën e Re [“librat jokanonik,” shiko shënimin në fund të faqes #9] s’do të kenë hise në botën e ardhshme.
Sabbath 116a [f.569]:Çifutët duhet t’i shkatërrojnë librat e të krishterëve, dmth Dhjatën e Re. Shiko shënimin në fund të faqes #6. Israel Shakak transmeton se Sionistët dogjën qindra libra të Dhiatës së Re në Palestinën e
okupuar më 23 Mars, 1980 [cf. Historia Çifute, Feja Çifute, f.21]

Mësime morbide e të marra

Gittin 69a:Për të shëruar mishin e tij, çifuti duhet të marrë pluhur që gjendet nën hijen e nevojtores jashtë shtëpisë, ta përziej atë me mjaltë dhe ta hajë.
Shabbath 41a:Është dhënë ligji që rregullon normën se si të urinohet në mënyrë të shenjtë.
Jebamoth 63a:Thotë që Ademi ka pasur marrëdhënie seksuale me të gjitha shtazët në Kopshtin e Adnit.
Jebamoth 63a:Njofton që bujqësia është puna më e ulët.
Sanhedrin 55b:Çifuti bën të martohet me vajzën tre vjeç [posaçërisht tre vjeç “e një ditë”].
Sanhedrin 54a:Çifuti bën të bëjë seks me fëmijën sa kohë që fëmija është më i ri se nëntë vjeç.
Kethuboth 11b:”Kur njeriu i rritur bën marrëdhënie seksuale me vajzën e vogël, kjo s’është gjë.”
Jebamoth 59b:Gruaja që ka pasur marrëdhënie seksuale me bishën, është e përshtatshme për t’u martuar me priftin çifut; gruaja që bën seks me dreq po ashtu është e përshtatshme për t’u martuar me priftin çifut.
Abodah Zarah 17a:Thotë që s’ka asnjë lavire në tërë botën me të cilën s’ka bërë seks rabini Eliazar.
Hagigah 27a:Thotë që asnjë rabin s’mund të shkojë në ferr.
Baba Mezia 59b:Rabini debaton me Zotin dhe e mposhtë Atë. Zoti pranon që rabini ka fituar debatin.
Gittin 70a:Rabinët mësuan:”Pasi të vijë nga nevojtorja e jashtme njeriu s’bën të ketë marrëdhënie seksuale gjersa të presë aq për sa mund të kalojë gjysmë milje duke ecur [diçka më pak se 1 km], nga që djalli i nevojtores është me të për aq kohë; nëse e bën këtë, fëmijët e tij do të jenë epileptikë.”

Manitë e nevojtores dhe jashtëqitjes janë të gërshetuara kudo në Talmud dhe këto janë shfaqur në filmin e Spilbergut, Lista e Shindlerit [Schindler’s List], ku regjisori Holivudian tregon fëmijën çifut duke kërcyer nëpërmjet ulëses së nevojtores në një krah ndërtese dhe duke rënë në një pellg të jashtëqitjeve të lëngëzuara. Aty fëmija takon dy fëmijë të tjerë çifutë, pjesërisht të zhytur, të cilët e informojnë furacakun se kjo gropë e
ujërave të zeza është vendi ku fshihen vetëm ata dhe se ai duhet ta gjejë vend tjetër. Këto janë llojet e imazheve psikotike dhe morbide në të cilat vazhdimisht paraqiten fëmijët çifutë në liturgjinë kinematografike të Holokaustit dhe po ashtu në Talmud.

Gittin 69b [f.329]:Për të shëruar sëmundjen e pleuritit [“pezmatimit të fytit”] çifuti duhet “të marrë jashtëqitjen e qenit të bardhë dhe ta përziej atë me balsam, por nëse ka mundësi t’i shmanget ngrënies së jashtëqitjes së qenit le ta bëjë këtë, meqë kjo i ngadalëson gjymtyrët.”

Pesahim 111a:Është e ndaluar për qenët, gratë dhe drurët e palmës që të kalojnë ndërmjet dy burrave, dhe as nuk bën që të tjerët të kalojnë ndërmjet qenve, grave dhe drurëve të palmës. Posaçërisht kjo është e rrezikshme nëse gratë janë me menstruacione apo të ulura në udhëkryq.

Shabbath 86a-86b:Për shkak se çifutët janë të shenjtë, ata nuk bëjnë seks gjatë ditës po s’qe e mundur që të errësohet shtëpia. Dijetari çifut bën të bëjë seks gjatë ditës nëse e përdor veshjen e tij si çadër për ta errësuar ambientin.

Rrëfenja të gjata të Holokaustit Romak

Ja ku janë dy rrëfenja të hershme “Holokausti” nga Talmudi:Gittin 57b:Pohon se katër miliardë çifutë janë mbështjell dhe djegur për së gjalli nga Romakët në qytetin Bethar.
Gittin 58a pohon se 16 milionë fëmijë çifutë janë mbështjell dhe djegur për së gjalli nga Romakët. [Demografia e lashtë tregon që asokohe s’kanë qenë 16 milionë çifutë në gjithë botën, aq më pak 16 milionë fëmijë çifutë apo katër miliardë çifutë.]

Pranim demaskues

Abodah Zarah 70a:Është pyetur rabini për verën e vjedhur në Pumbeditha se a bën të përdoret apo nëse ajo është fëlliqet, për faktin se vjedhësit mund të kenë qenë joçifutë [Po e preku joçifuti verën, ai mund ta bëjë atë të papastër]. Rabini thotë që mos të ketë brengë, se vera është e lejueshme për çifutët ngase shumica e vjedhësve në Pumbeditha, vendi ku është vjedhur vera, janë çifutë.

Ritualet Fariseike

Erubin 21b [f.150]:”Rabbi Akiba i tha atij, “Më jep ujë që t’ia laj duart.” “S’do të mjaftojë për pirje,” – u ankua tjetri, “a do të mjaftojë për larjen e duarve tua?”
“Çfarë mund të bëj?” – u përgjigj i pari, “kur për shpërfilljen e fjalëve të rabinëve njeriu e meriton vdekjen?” Është më mirë për mua që të vdes sesa të shkel në opinionin e kolegëve të mi.” [Ky është rituali i larjes së duarve i dënuar nga Jezusi në Mateun 15:1-9]

Rabini i madh mashtron një grua

Kallah 51a [Traktatet e Vogla të Sonkinos]:Mëson se Zoti e miraton rabinin që gënjen:”Pleqtë po ndenin ulur tek porta kur dy djem kaluan aty pranë; njëri e mbuloi kokën e tij ndërsa tjetri e zbuloi kokën e tij. Për atë që e zbuloi kokën e tij, rabini Eliezer konstatoi se ai është bastard [fëmijë i jashtëligjshëm]. Rabini Xhoshua konstatoi se ai është fëmijë nideti [fëmijë që është krijuar gjatë periudhës menstruale të gruas]. Rabini Akiba tha që ai është edhe bastard edhe bir nideti.

“Ata thanë, ‘Çfarë të shtyu që të kundërshtosh opinionin e kolegëve tu?’ Ai u përgjigj, “Do ta dëshmoj këtë që thashë lidhur me të.” Ai shkoi tek nëna e djalit dhe e gjeti atë të ulur në bathën për shitje në Pazar.
“Ai i tha asaj, ‘Bija ime, nëse do t’më përgjigjesh në pyetjen që do ta bëj, do të të shpëtoj në botën e ardhshme.’ Ajo i tha atij, ‘Betohu se do ta bësh këtë.’ Rabbi Akiba, duke bërë be me buzët e tij por duke e anuluar këtë në zemrën e tij Qe shpallur, ‘… I Bekuar qoftë Zoti i Israilit, i cili ia zbuloi fshehtësinë e Tij rabinit
Akiba…”, i tha asaj, ‘Ç’është biri yt?’ Ajo u përgjigj, ‘Kur hyra në dhomën nusërore isha në niddet [me menstruacione] dhe burri im s’kontaktonte me mua, por dashnori im më i mirë pati marrëdhënie seksuale me mua dhe u lind ky djalë.’ Si pasojë ky fëmijë ishte edhe bastard edhe bir nideti.

Veç temës se Zoti shpërblen gënjeshtarët e mençur, diskutimi që parapriu në të vërtetë ka të bëjë me Jezusin [‘djali që e zbuloi kokën e tij’]. Referenca ndaj nënës së djalit natyrisht i është bërë nënës së Jezusit, Maries së bekuar [e quajtur Miriam dhe nganjëherë, floktarja Miriam, në Talmud].

Gjenocidi që përkrahet nga Talmudi

Traktatet e Vogla. Soferim 15, Rregulli 10. Kjo është thënia e rabinit Simon ben Johai:Tob shebe gojjim harog [“Bile edhe joçifutët më të mirë duhet vrarë të gjithë”].
Ky pasazh nuk është marrë nga botimi Sonkino por është marrë nga hebraishtja origjinale e Talmudit të Babilonisë, siç citohet nga Enciklopedia Çifute 1907, botuar nga Fank dhe Wagnalls dhe përmbledhur nga Isidor Singer, në hyrjen, “Joçifuti,” f.617.
Pasazhi origjinal i Talmudit është fshehur në përkthim. Enciklopedia Çifute deklaron se, “… në versione të ndryshme shpjegimi është ndryshuar në ‘Më i miri midis Egjiptianëve,’ duke u zëvendësuar plotësisht. Në versionin Sonkino:”më i miri i joçifutëve” [Traktatet e Vogla, Soferim 41a-b] Israilitët çdo vit marrin pjesë në pelegrinazhin vjetor tek varri i Simon ben Johait, për ta nderuar këtë rabin që përkrahte zhdukjen e joçifutëve. [Jewish Press i 9 Qershorit, 1989, f.56B] Në vendin Purim, më 25 Shkurt, 1994, oficeri i ushtrisë Israilite, Barush Goldshtajn, një Khazar ortodoks nga Bruklini [SHBA], masakroi 40 civilë palestinezë, përfshirë këtu edhe fëmijë, ndërsa faleshin në xhami. Goldshtajn ishte nxënës i rabinit Kahane, i cili ka deklaruar që pikëpamja e tij e Arabëve si “qenë” është marrë “nga Talmudi.” [Cf. CBS 60 Minutes (emision në televizionin Amerikan), “Kahane”] Profesori i Universitetit të Jerusalemit, Ehud Sprinzak, e përshkroi Kahanen dhe filozofinë e Goldshtajnit:”Ata besojnë se me vullnetin e Zotit ushtrojnë dhunë kundra ‘gojim,’ term çifut për joçifutët.” [NY Daily News, 26 Shkurt, 1994, f.5]

Rabini Jitcak Gingsburg deklaroi, “Ne duhet të pranojmë që gjaku çifut dhe gjaku i një joçifuti s’janë e njëjta gjë.” [NY Times, 6 Qershor, 1989, f.5] Rabini Jakov Perrin thotë, “Një milion Arabë s’vlejnë as sa një thua çifuti.” [NY Daily News, 28 Shkurt, 1994, f.6]

Përgjigja çifuto-krishtere ndaj Talmudit

As papatë modernë as predikuesit modernë të Protestanizmit kurrë s’kanë ngulmuar se rabinët e Judaizmit hedhin poshtë apo dënojnë Talmudin. Përkundrazi, krerët e Kishërimit kanë nxitur ndjekësit e Jezusit që t’u binden dhe t’i nderojnë dhe përkrahin ndjekësit e Talmudit. Ndaj, duhet të jetë e qartë që këta udhëheqës Katolikë dhe Protestantë janë tradhtarët më të këqij të Jezu Krishtit në faqen e dheut sot.

Botuar nga Miratimi i Xhonit 18:37; Mateu 23:13-15; Thes. 2:14-16; Titusi 1:14; Luka 3:8-9; Rev. 3:9.

Mburoja.net