Ju rekomandojmë

Falsifikime në emër të Palit të bëra në Bibël

Bart D. Ehrman Fragment i shkëputur nga lib i Bart D. Ehrman-it me titull: “Forged” (Harper One, 2011), f. 79-115. Kur në vitin 1971 u bëra i krishterë dhe anëtar i Kishës “Instituti jeta e re” (borne again) isha i etur të lexoja dhe mësoja gjithçka që mundesha rreth Shkrimeve të shenjta. Në atë kohë nuk ia kisha idenë se ... Shfaq »

Faktet numerike vërtetojnë se Kur’ani nuk është falsifikuar

Disa njerëz pretendojnë se Kur’ani është i falsifikuar! Othmani r.a. në kohën kur mori iniciativë të tubojë Kur’anin ka djegur faqe të shumta nga Mus’hafi, duke pohuar se Othamin r.a. ka djegur gjithçka që nuk ka qenë në përputhshmëri me mendimet e tij, kështu që u humbën shumë pjesë nga fjalët e All-llahut të Lartëmadhëruar! A mundë që ky konstatim ... Shfaq »

Enigmë në Bibël

Sadat Musa 10 pyetje enigmatike në Bibël: 1. A e ka parë kush Zotin ? a) Askush nuk e ka pare ndonjëherë zotin [1 Gjoni 4:12] b) Amosi e ka pare zotin [Amosi 7:7] c) Askush se ka pare zotin veç zotit [Gjoni1:18] d) Abrahami e ka pare zotin [Zanafilla 18:1] e) Moisiu, Aaroni, Nadabi, Abihu dhe 70 pleq e ... Shfaq »

EHLI KITABËT (ithtarët e librit-krishterët dhe jahuditë) NË KURAN

Mallzim Zendeli I – Hyrje Fillimi i krijimit të gjithësisë nga ana e Krijuesit të Vetëm, All-llahut xh.sh., kishte qëllimin e saj të vetëm. Me krijimin e të gjitha krijesave tjera në tokë dhe në qiej, u mundësua një lloj përgatitje për ardhjen dhe krijimin e një krijese të re e cila do ta ketë mundësinë, fuqinë e dhuruar dhe ... Shfaq »

Edhe muslimanët e duan Jezuin* (Pjesa e parë)

Aisha Stacey Të krishterët shpesh flasin mbi zhvillimin e marrëdhënieve mes Krishtit dhe pranimin e tij në jetët e tyre. Ata pohojnë se Jezusi është më shumë se njeri dhe se vdiq në kryq për të liruar njerëzimin nga mëkati i parë. Të krishterët për Jezusin flasin me dashuri dhe respekt dhe është e dukshme se ai mban vend të ... Shfaq »

E vërteta rreth Dëshmitarëve të Jehovait

Fehim Gashi Dëshmitarët e Jehovait thonë “Ne jemi Dëshmitarë të Perëndisë”, ndërsa ne themi “çdo gjë është Dëshmitar i Allahut”.Në botë ekziston vetëm një e vërtetë. Për ta arritur atë duhet mund i madh dhe zgjuarsi. Jeta e njeriut është aq e çuditshme saqë vështirë është të kuptohet filozofia e saj. Që nga krijimi i njeriut të parë e deri ... Shfaq »

E vërteta mbi Talmudin

Michael A.Hoffman II dhe Alan R.Critchley Talmudi është libri më i shenjtë i Judaizmit. Ky libër në Judaizëm ka ndikim më të madh sesa Dhjata e Vjetër. Dëshmia për këtë mund të gjendet në vetë Talmudin, Erubin 21b [botimi Sonkino]:”Biri im, ji më i vëmendshëm në zbatimin e fjalëve të Shkruesve sesa në ato të Teuratit [Dhiata e Vjetër].” Epërsia ... Shfaq »

E vërteta mbi Dëshmitarët e Jehovait

Altin Torba Prej kohësh rronë e thëna: Nuk njihet e vërteta nga personi, por personi njihet përmes të vërtetës… Në fakt në botë ekziston vetëm një e vërtetë. Për ta arritur atë duhet mund i madh, zgjuarsi dhe ç’është më e rëndësishme argument. Jeta e njeriut është aq e çuditshme saqë e vërteta rreth saj është vështirë të kuptohet kalimthi. ... Shfaq »

Dishepujt (nxënësit) e Jezuit (Pjesa e tretë)

Aisha Stacey Kaptina e pestë në Kur’an bart emrin “El-Maide” (Tryeza e mbushur me ushqim). Është një nga tre kaptinat e Kur’anit që merret posaçërisht me jetën e Jezuit dhe nënës së tij Marisë / hz. Merjemja. Kaptinat e tjerë janë: kaptina e tretë “Ali Imran” (Familja e Imranit) dhe kaptina e nëntëmbëdhjetë, “Merjem” (Maria). Muslimanët e duan Jezuin dhe ... Shfaq »

Disa pyetje të rëndësishme për Trinitetin

Përktheu: Xhodi Hysa Si kristianët dhe Muslimanët pohojnë se Zoti i plotëfuqishëm është i mëshirshëm dhe i drejtë. Muslimanët besojnë se mëshira e Allahut shfaqet tek shumëfishimi i të mirave të njeriut shumë më tepër se sa veprimi i vetë njeriut. Gjithshtu ai me mëshirën etij fal gabimin e njeriut. Kisha nga ana tjetër pohon dhe beson se mëshira e ... Shfaq »