Ju rekomandojmë

Kurani, libri i fundit

Javed Ahmad Ghamidi Kurani është libri i fundit dhe jo i pari i fesë që përfaqëson. Historia e kësaj feje është, se kur Zoti e krijoi njeriun në tokë, faktet bazë të fesë u ngulitën në natyrën e tij. Atij iu komunikuan faktet e mëposhtme nëpërmjet paraardhësit të tij Ademit: Së pari ai ka një Krijues, i Cili e ka ... Shfaq »

Kurani shpallje e fundit dhe pikëmbështetje e fesë

Behxhet Jashari “Elif, Lam, Ra.(ky është) Libër; Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit t’i nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë; (t’i nxjerrësh prej errësirës) në rrugë të Fuqiplotit, të Falënderuarit”. (Ibrahim, 1) Nuk mund të paramendohet ndonjë ideologji, rrymë filozofike, sistem apo religjion pa u mbështetur në ndonjë pikënisje, Libër, parime, etj. Çdo religjion ose drejtim filozofik ... Shfaq »

Kurani i madhërishëm mrekulli unike

Ajni Sinani “Ne do t’u tregojmë atyre shenjat (ajetet) Tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ai (Kur’ani) është i vërtetë. Vallë, a nuk të mjafton ty që, Zoti yt është Dëshmues i çdo gjëje?!” (Fussilet: 53) Kurani si i tërë, germë për germë dhe fjalë për fjalë, i është ... Shfaq »

Kuptimet e shkrimit të shenjtë – këndvështrimi i krishterë

Joseph A. Fitzmyer Fragment i shkëputur nga libri i Joseph A. Fitzmyer-it me titull “The Interpretation of Scripture: In Defense of the Historical-Critical Method”, Paulist Press (May 2008) Kuptimi i pasazheve të Shkrimit të Shenjtë ka qenë temë diskutimi që prej shfaqjes së Dhjatës së Re. Shkrimtarët e librave të këtij testamenti kanë cituar shpeshherë pasazhe nga Dhjata e Vjetër, ... Shfaq »

Kunderthenia Biblike e Mateut – 13 apo 14 gjenerata?

Halil Ibrahimi Allahu xh.sh. e ka treguar shumë qartë në Kur’an se Fjala e Zotit nuk guxon të përmbajë kundërthënie: “A nuk e përfillin ata (me vëmendje) Kur’anin? Sikur të ishte prej dikujt tjetër, përveç prej All-llahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie” (Kur’ani, 4:82) Njësoj është përmendur edhe në ajete të tjera (Kur’ani 18:1, 39:28), kështu që ekzistimi ... Shfaq »

KRISHTERIZMI

Naxhi Ibrahimi 1.Baza e përbashkët e të gjitha religjioneve dhe sekteve të krishtera? Krishterizmi është njëri ndër religjionet më të mëdha botërore, në fakt, brenda tij ekzistojnë edhe religjione dhe sekte të tjera që ndryshojnë ndërmjet vete, madje në çështje doktrinare edhe pse të gjitha ato prehen nga baza e njëjtë: rrespektimin, adhurimin apo besimin në Isus Kristin, sipas të ... Shfaq »

KONCEPTI I ZOTIT XH.SH. NË KRISHTERIZËM

Nga Dr. Zakir NAIK Përktheu nga anglishtja: Besmir (Mexhid) YVEJSI I POZITA E JEZUSIT (ISAUT A.S.) NË ISLAM: (I) Islami është e vetmja fe jo krishtere, e cila në kushtet e fesë (besimit) ka edhe besimin në Jezusin (Isaun a.s.).Nuk është musliman ai njëri nëse ai nuk beson në Jezusin (Isaun a.s.). (II) Ne besojmë që ai ka qenë njëri ... Shfaq »

Kodi i Da Vinçit dhe falsifiteti i Biblës

Ajni Sinani All-llahu i madhëruar në Kuranin fisnik thotë: “Të mjerët ata, që me duart e veta e shkruajnë librin, e pastaj thonë: ‘Ja, ky është prej All-llahut’, për të nxjerrë ndonjë përfitim të parëndësishëm. Dhe të mjerët ata për atë që kanë shkruar duart e tyre dhe mjerë ata për atë që fitojnë!” (El Bakarah, 79) I Dërguari a.s. ... Shfaq »

KISHA DHE DHUNA INTELEKTUALE – (Pjesa II)

Shkronjat e shndërruara në hi Nga ata që nuk deshën të mbeten vetëm në dhunën kundër njerëzve, por u drejtuan edhe kundër fjalës së shkruar ose librit – që paraqet thesarin kulturor të një populli – është edhe françeskani Francisko Ksimenes de Cisnerosi, i cili ishte inkuizitori kryesor në Spanjë. Ky nuk deshi të mbetet vetëm me represio¬net dhe dhunën ... Shfaq »

KISHA DHE DHUNA INTELEKTUALE – (Pjesa I)

KISHA DHE DHUNA INTELEKTUALE – LIBRORUM PROHIBITORUM Shkruar nga: Behxhet Jashari “Ju lutem, këto libra medoemos t’i dërgoni diku. Dërgoni në universitet në Kajro ose në Fes. Për to këtu në Garnatë nuk ka shpëtim”.  (Një zonjë plakë e Granadës, dhjetor, 1499, Granadë – Spanjë) Terrori ndaj librit ishte një nga fatkeqësitë më të mëdha të historisë së fjalës së ... Shfaq »