Arkivat e Autërve: Senad Maku

Kurani: Një udhëzim hyjnor apo një dokument historik

Dr. Aslam Abdullah Disa vite më më parë revista Atlanta botoi një artikull që sfidonte vërtetësinë e Kuranit. Ndërsa muslimanët intelektualë dhe aktivistë hoqën dorë nga sulmi pasi e konsideruan si naiv dhe të pavërtetë, revista Minaret dhe Muslim Observer botoi disa artikuj të gjatë duke analizuar artikullin e revistës Atlanta pikë për pikë. Gazetat përfunduan se sulmet mbi legjitimitetin ... Shfaq »

Kurani, libri i fundit

Javed Ahmad Ghamidi Kurani është libri i fundit dhe jo i pari i fesë që përfaqëson. Historia e kësaj feje është, se kur Zoti e krijoi njeriun në tokë, faktet bazë të fesë u ngulitën në natyrën e tij. Atij iu komunikuan faktet e mëposhtme nëpërmjet paraardhësit të tij Ademit: Së pari ai ka një Krijues, i Cili e ka ... Shfaq »

Kurani shpallje e fundit dhe pikëmbështetje e fesë

Behxhet Jashari “Elif, Lam, Ra.(ky është) Libër; Ne ta shpallëm ty që me urdhrin e Zotit t’i nxjerrësh njerëzit prej errësirave në dritë; (t’i nxjerrësh prej errësirës) në rrugë të Fuqiplotit, të Falënderuarit”. (Ibrahim, 1) Nuk mund të paramendohet ndonjë ideologji, rrymë filozofike, sistem apo religjion pa u mbështetur në ndonjë pikënisje, Libër, parime, etj. Çdo religjion ose drejtim filozofik ... Shfaq »

Kurani nuk mund të jetë një libër me origjinë hyjnore!

Nga Hesham Azmy Përktheu&përshtati: Admirim Luboteni Misionarët e krishterë tentojnë të vijnë deri tek përfundimi i përgjithshëm se Kur’ani nuk mund të jetë një libër me origjinë Hyjnore për shkak të kuptimeve të pa pranueshme që i përmban ai. Ndoshta ata kanë të drejtë në këtë përfundim dhe ne mund të anojmë të pajtohemi me ta për këto arsye: – ... Shfaq »

Kurani i madhërishëm mrekulli unike

Ajni Sinani “Ne do t’u tregojmë atyre shenjat (ajetet) Tona në hapësirat tokësore e qiellore, si dhe në vetvete, derisa t’u bëhet plotësisht e qartë se ai (Kur’ani) është i vërtetë. Vallë, a nuk të mjafton ty që, Zoti yt është Dëshmues i çdo gjëje?!” (Fussilet: 53) Kurani si i tërë, germë për germë dhe fjalë për fjalë, i është ... Shfaq »

Kuptimet e shkrimit të shenjtë – këndvështrimi i krishterë

Joseph A. Fitzmyer Fragment i shkëputur nga libri i Joseph A. Fitzmyer-it me titull “The Interpretation of Scripture: In Defense of the Historical-Critical Method”, Paulist Press (May 2008) Kuptimi i pasazheve të Shkrimit të Shenjtë ka qenë temë diskutimi që prej shfaqjes së Dhjatës së Re. Shkrimtarët e librave të këtij testamenti kanë cituar shpeshherë pasazhe nga Dhjata e Vjetër, ... Shfaq »

Kunderthenia Biblike e Mateut – 13 apo 14 gjenerata?

Halil Ibrahimi Allahu xh.sh. e ka treguar shumë qartë në Kur’an se Fjala e Zotit nuk guxon të përmbajë kundërthënie: “A nuk e përfillin ata (me vëmendje) Kur’anin? Sikur të ishte prej dikujt tjetër, përveç prej All-llahut, do të gjenin në të shumë kundërthënie” (Kur’ani, 4:82) Njësoj është përmendur edhe në ajete të tjera (Kur’ani 18:1, 39:28), kështu që ekzistimi ... Shfaq »

KRISHTERIZMI

Naxhi Ibrahimi 1.Baza e përbashkët e të gjitha religjioneve dhe sekteve të krishtera? Krishterizmi është njëri ndër religjionet më të mëdha botërore, në fakt, brenda tij ekzistojnë edhe religjione dhe sekte të tjera që ndryshojnë ndërmjet vete, madje në çështje doktrinare edhe pse të gjitha ato prehen nga baza e njëjtë: rrespektimin, adhurimin apo besimin në Isus Kristin, sipas të ... Shfaq »

KONCEPTI I ZOTIT XH.SH. NË KRISHTERIZËM

Nga Dr. Zakir NAIK Përktheu nga anglishtja: Besmir (Mexhid) YVEJSI I POZITA E JEZUSIT (ISAUT A.S.) NË ISLAM: (I) Islami është e vetmja fe jo krishtere, e cila në kushtet e fesë (besimit) ka edhe besimin në Jezusin (Isaun a.s.).Nuk është musliman ai njëri nëse ai nuk beson në Jezusin (Isaun a.s.). (II) Ne besojmë që ai ka qenë njëri ... Shfaq »

Kodi i Da Vinçit dhe falsifiteti i Biblës

Ajni Sinani All-llahu i madhëruar në Kuranin fisnik thotë: “Të mjerët ata, që me duart e veta e shkruajnë librin, e pastaj thonë: ‘Ja, ky është prej All-llahut’, për të nxjerrë ndonjë përfitim të parëndësishëm. Dhe të mjerët ata për atë që kanë shkruar duart e tyre dhe mjerë ata për atë që fitojnë!” (El Bakarah, 79) I Dërguari a.s. ... Shfaq »