Ju rekomandojmë

Priča o Isusovom raspeću u svetlu tumačenja kur’anskih odlomaka

Uzvišeni Bog, u Časnom Kur’anu u poglavlju An-Nisa’, kaže: Oni koji u Allaha i poslanike Njegove ne veruju i žele između Allaha i poslanika Njegovih (u verovanju) napraviti razliku pa govore: “U neke verujemo, a u neke ne verujemo.” I žele između toga iznaći put neki. (150) Oni su doista pravi nevernici, a Mi smo nevernicima pripremili sramnu patnju. (151) A one koji u Allaha i poslanike Njegove veruju i ni jednoga od njih ne izdvajaju – On će, sigurno, nagraditi. A Allah prašta i milostiv je. (152) Uzvišeni Bog, slavljen neka je On, upozorava patnjom one koji ne veruju u Njega i Njegove poslanike, koji prave razliku između Boga i Njegovih poslanika u verovanju, pa veruju u neke poslanike a neke negiraju, samo na osnovu strasti i običaja, i ... Shfaq »

Šta Islam podučava o Bibliji i Isusu?

Muslimani veruju u sve svete spise koje je Allah (Bog) objavio ali u njihovom prvobitnom izvornom obliku. Allah (Neka je uzvišen On) poslao je Poslanike kao opominjače svim narodima, a neki od njih su sa zakonom i propisima poslati samo određenim narodima. Suhuf (Listovi) prenešeni su od Ibrahima (Avram), Tevrat (Tora) od Musaa  (Mojsija), Zabur (Psalmi) od Davida i Indžil ... Shfaq »

Odgovor onima koji kažu da je Isus Bog

Hrišćani kažu: „Isus je istinski Bog od istinskog Boga.” Ovakvu njihovu tvrdnju pobijaju same Isusove reči koje se nalaze u njihovim svetim knjigama. Spomenućemo samo neke: Obraćajući se Bogu on je rekao: A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista. (Jovan, 17:3) Isus je rekao: Prva je zapovest od svih: Čuj Izrailju, ... Shfaq »

Odgovor na hrišćanske tvdnje o Isusovim čudima na osnovu kojih dokazuju da je on Bog

1.Hrišćani kažu: „Isus je Bog jer je rođen na čudan način, bez oca.” Odgovor: To je manje čudno od Adamovaog slučaja koji je rođen i bez oca i bez majke. To nije čudnije ni od postojanja anđela. Pa ipak, za njih ne tvrdite da su bogovi. Zašto bi onda i Isus bio bog? 2. Ako, pak, tvrdite da je Isus ... Shfaq »

Ko je krivotvorio učenje koje je doneo Isus?

Pošto je Isusovo, učenje,  imalo za cilj pozivanje ljudi u verovanje u jednog Uzvišenog Boga i ako je on bio samo čovek i poslanik poslan Izraelćanima, postavlja se pitanje; šta je ljude posle njega navelo da tvrde suprotno: da je on Sin Božiji, treći od Trojice i da je razapet na krstu kako bi se otkupio od nasleđenog greha koji ... Shfaq »

Odgovor na zablude Avgustina filozofa po pitanju trojstva

Za Trojstvo Avgustin tvrdi da se u krajnjem slučaju svodi na jedno. On za to navodi primer mozga koji je istovremeno subjekat, predmet i sredstvo spoznaje. Pobijajući ovu tvrdnju mi kažemo da se ovde radi o čisto teoretskom trojstvu, dok je Trojstvo u koje veruju hrišćani realnost, jer su Otac, Sin i Duh Sveti potpuno samostalni i neovisni jedan od ... Shfaq »

Stvarni izvori hrišćanskog učenja: Hrišćansko učenje u potpunosti vodi poreklo iz paganskih religija!

Ideja o Trojstvu i božanstvenosti Isusa Hrista je izum pomenutog Pavla, kao i ideja da je njegovo raspeće bilo otkup greha. Pavle je imao jednog učenika po imenu Luka koji je kasnije sastavio jevanđelje koje po njemu nosi ime. Kroz njegovo Jevanđelje se provlači ovakvo učenje. Poznato je da je Pavle bio izuzetno obrazovan i dobro je poznavao grčku kulturu, ... Shfaq »

Trojstvo i raspeće u starim paganskim verama

Vavilonci su verovali u Trojstvo već od četvrtog milenijuma p.n.e. Oni su svoja mnogobrojna božanstva svrstavali u dve grupe, od kojih svaka za sebe predstavlja jedan vid Trojstva. Sistem njihovih božanstava je izgledao ovako: Prva grupa: – Bog neba, Bog zemlje i Bog mora. Druga grupa: Bog Meseca, Bog Sunca i Bog pravde. Već smo ranije rekli da su Egipćani ... Shfaq »

Svete hrišćanske knjige i njihova verodostojnost

Kada govorimo o hrišćanskim svetim knjigama trebamo znati da se pred nama nalazi više knjiga koje hrišćani smatraju svetim. Oni, naime, veruju da su sve ove knjige napisali ljudi koji su bili nadahnuti od Isusa Hrista, putem Duha Svetog koji se na njih spuštao. Na taj način sve ove knjige su postale svete, a njihovi sastavljači nepogrešivi. Mi hrišćanima ostavljamo ... Shfaq »

Jevanđelje po Mateju na vagi istine

Pre nego što počnemo govoriti o Jevanđelju po Mateju, moramo se prvo upoznati sa njegovim sastavljačem, Matejom. Ko je, dakle, taj čovek kome se pripisuje ovo Jevanđelje? Ako se vratimo na izvore i pažljivo pročitamo tekstove koji o njemu govore, videćemo da se u tom pogledu nalaze dva teksta. Prvi tekst se nalazi u Jevanđelju po Marku, a drugi tekst ... Shfaq »