Ju rekomandojmë

Isusovo poreklo

Bilo bi normalno očekivati da pisari jevanđelja, kad govore o biografiji Isusa, koga smatraju Bogom i Sinom Božijim, ne spominju nešto što se zove ‘Isusovo poreklo’, jer pravi Bog nema rodoslovlja. Ovako bar govori zdrav razum, istina i stvarnost. Zdrav razum, dakle, govori da Bog nije kao čovek, da se On ne može porediti sa svojim stvorenjima, te da On ... Shfaq »

Isusova čuda

Kur’an spominje sledeća Isusova čuda: Da je kao dete u kolevci govorio kao odrastao čovek: On će govoriti ljudima još u kolevci, a i kao odrastao, i biće čestit. (Amramova porodica, 46) I dođe ona s njim porodici svojoj, noseći ga. O Marija – rekoše oni – učinila si nešto nečuveno! Ej ti, koja u čednosti ličiš Aronu, otac ti nije ... Shfaq »

Mudraci i Isus

Jedino Matej od sve četvorice sastavljavača jevanđelja spominje priču o mudracima i Isusu. Kratki sadržaj ove priče sastoji se u tome da su trojica maga sa Istoka promatrali nebeske zvezde i da su primetili jednu koja jako sja i koja se kreće. Oni su je počeli pratiti i idući za njom, ona ih je dovela do Jerusalima. Tamo su pitali ... Shfaq »

Isusova misija i Jevanđelje

U događaju koji jedino spominje Matej se kazuje da je Josifu Drvodelji, nakon što je Irod naredio da se u Vitlejemu pogube sva novorođenčad, u snu naređeno da se sa dečakom i njegovom majkom skloni u Egipat. Oni su tamo ostali sve do Irodove smrti, kada je Josifu Drvodelji ponovo naređeno u snu da se sa dečakom i njegovom majkom ... Shfaq »

Kakav je bio Isusov završetak?

Po onome što prenosi Kur’an o Mesijinom kraju, može se zaključiti da je on zagonetan, ali istovremeno, i jednostavan, bez ikakvih zapleta. Kur’an obično, kad govori o poslanicima, kao i o onima koji to nisu, ne ulazi u detalje, jer je cilj da se iz priče uzme savet i pouka. U tom smislu i sam Kur’an kazuje: U kazivanjima o ... Shfaq »

Istorijska neslaganja o Isusovom ‘raspeću’

Istorija po pitanju Isusovog ‘raspeća’ ne pruža ni jednu sigurnu vest, niti argumentovan podatak. Tako po pitanju hapšenja, istraživač događaja ne može naići ni na ime onoga ko ga je uhapsio, ni ko je u tome učestvovao, jesu li njegove posete Hramu bile javne, ili tajne, o čemu je bez nepobitnih istorijskih argumenata teško govoriti. O događajima oko suđenja se ... Shfaq »

Biblijska neslaganja o Isusovom ‘vaskrsnuću’ iz groba

Po pitanju Isusovog vaskrsnuća iz groba, postoje brojna neslaganja, čak i isključivosti, među sastavljačima jevanđelja. Ona se ukratko mogu svesti na: Neslaganje oko vremena u kome su neke žene otišle da posete grob u kome je bio zakopan Mesija. Neslaganje o broju žena i njihovim imenima. Neslaganje o tome šta su one na svome putu prema grobu, kod groba, ili ... Shfaq »

Hrišćansko verovanje i dogme

Neki hrišćani veruju u postojanje tri boga: Oca, Sina i Duha Svetoga i veruju da je svaki od njih potpun i zaseban bog, nezavistan od ostala dva. Ovakvo svoje verovanje u trojstvo oni obašnjavaju tvrdnjom da Bog voli da bude voljen. Pošto ljubav podrazumeva voljenog, on je predstavljen u Bogu Sinu (Mesiji, Isusu, sinu Marijinom). Ali, pošto uzajamna ljubav između ... Shfaq »

Hrišćanski obredi i ‘svetost’ krsta

U hrišćanstvu postoji nekoliko glavnih obreda u zavisnosti od toga čije se mišljenje uzima. Oni se nazivaju Svetim tajnama. Njihov broj se razlikuje kod različitih hrišćanskih denominacija. U pravoslavlju su to krštenje, miropomazanje i sveštenstvo i ne mogu se ponoviti, dok se ostale tajne ponavljaju. Po hrišćanskom verovanju, sveta tajna je čin koji preobražava život. Obično se kaže da u ... Shfaq »

Da li je Uzvišeni Bog oprostio Adamu?

U Starom zavetu, u knjizi proroka Jezekilja se kaže: Ako li bi se bezbožnik obratio od svih greha svojih koje učini, i držao bi sve uredbe moje i tvorio sud i pravdu, doista će živeti, neće poginuti. Bezakonja njegova što ih je god učinio neće mu se više spominjati, u pravdi svojoj koju čini živeće. (Jezekilj, 18:21-22) S obzirom da hrišćani ... Shfaq »