Ju rekomandojmë

The Gospels’ Accounts Concerning The Choice Of The First Apostles

Ibn Hazm (994CE-1064CE) was a Muslim scholar of great repute from Cordoba, during the Muslim Spain era. He is widely regarded as the “Father of Comparative Religion”. In his celebrated magnum opus entitled Kitab al-Fasl fi al- Milal wa al-Ahwa’ wa al-Nihal, he predated modern Biblical textual criticism by several centuries and as Krentz admits, Ibn Hazm’s criticisms generally represents ... Shfaq »

Protestantizmi

Pas ortodoksizmit dhe katolicizmit, protestantizmi paraqet njërën nga tri fraksionet kryesore të krishterizmit. Paraqitja e protestantizmi në shek. XVI është e lidhur ngushtë me periudhën e shfaqjes së reformacionit. Reformacioni ishte lëvizje fetare krishtere, e cila e shihte të domosdoshme, siç tregon edhe vetë emri i saj, përtëritjen, këndelljen dhe riorganizimin e fesë e të kishës së atëhershme krishtere në ... Shfaq »

Contradictions On Jesus’ (Alleged) Trials, Death And Resurrection

The Christians are fond of celebrating the death of their man-god (whom they claim to be Jesus, peace be upon him) every year, although it does boggle the mind as to why would someone accept the fact that their god can actually “die”. However as Muslims, we believe that the claim concerning Jesus (P) is false and full of conjectures. ... Shfaq »

Kuranska gledišta o Doktrini Trojstva

Senad Maku Imajući u vidu historijsku hronologiju svete objave između Indžila /Evanđelja i Kur’ana, Plemeniti Bog nam je jasno pojasnio devijaciju hrišćana vezano za  Isusu/Isa, a.s., i njihovo vjerovanje u Trojstvo. Istraživajući i dokazivajući jednu od najvažnijih doktrini hrišćanstva, kao što je doktrina Trojstva, u interesu je bilo pogledati, šta Kur’an kao posljednja objava govori o njoj? Čovječanstvo je Isusa, ... Shfaq »

Katolicizmi

Katolicizmi është një ndër sektet më të përhapura në botë.[1] Numri më i madh i katolikëve jeton në Brazil (156 milionë ose 14% nga të gjithë katolikët), pastaj në Meksikë (99 milionë), në Filipine (68 milionë), ShBA (66 milionë ose 22% nga banorët e ShBA-ve), në Itali (56 milionë) etj. Sipas të dhënave statistikore të Vatikanit në vitin 2003, rritja ... Shfaq »

Mišljenja poznatih ličnosti oko Doktrine Trojstva

Senad Maku Tokom obrade ovoga rada vidjeli smo kako iz historijskog ugla tako i iz same Biblije, jedno poricanje doktrine Trojstva, dok, Isus se smatra kao poslanik, čovjek, a ne Bog, dokazivajući to sa veliki broj bibliskih i kur’anskih dokaza. U nastavku prikazati ćemo mišljenja i stavove hrišćanskih teologa, zatim, drugih različitih ličnosti i njihova djela koja poriču ovu doktrinu, ... Shfaq »

Ortodoksizmi

Kisha lindore kishte një zhvillim të ndryshëm nga ajo perëndimore. Ajo nuk ishte e pavarur në zhvillimin e saj dhe nuk kishte ndonjë ndikim politik si simotra e saj perëndimore, sepse nuk kishte një administratë qendrore si ajo perëndimore, por ishte e ndarë në kisha autoqefale dhe e varur nga pushteti politik i shtetit. Nga kjo varësi ka rrjedhë edhe ... Shfaq »

Qëndrimi islam ndaj librave të shpallur më parë

Feja islame i pranon librat e mëparshëm, por vetëm Tevratin origjinal, i cili iu shpall h. Musait a.s.  (Torën) dhe Zeburin origjinal që iu shpall h. Davudit a.s. (Psalmet e Davidit). Kurse librat e tjerë, të cilët janë përmendur në Dhiatën e Vjetër nuk i thekson dhe si rrjedhojë nuk i pranon ata. Po, ashtu e pranon edhe Inxhilin origjinal ... Shfaq »

Pushtimi dhe konvertimi, lufta dhe paqja në Kuran

Fragment i shkëputur nga eseja e autori Caner K. Dagli, “Conquest and Conversion, War and Peace in the Qur’an”, In The Study Quran: A New Translation and Commentary, eds. S.H. Nasr and C.K. Dagli (HarperOne 2015), fq. 1805-1818. Duke filluar me persekutimin e bashkësisë së hershme myslimane nga Kurejshët idhujtarë, që çoi në mërgimin në Abisini për disa myslimanë, dhe ... Shfaq »

Besueshmëria e Dhiatës së Vjetër dhe mendimet rreth saj

Besueshmëria e Dhiatës së Vjetër si tërësi është shumë e kontestuar. Shqyrtimi i tërësishëm i saj do të marrë shumë hapësirë, prandaj këtu do të mjaftohemi më shumë me shqyrtimin e Torës, gjegjësisht Ligjin e Moisiut. Historikisht, mbledhja e Dhiatës së Vjetër ka zgjatur për më shumë se një mijë vjet (450 p.e.s.- 444 të e.s.). Jahudinjtë ortodoksë besojnë se ... Shfaq »